Algemene voorwaarden Vindbaar Vastgoed

Definities

Het object                                                                                                                 

Het object betreft het bedrijfspand (winkelruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte of bedrijfsgrond) welke in de opdracht tot dienstverlening nader is omschreven.

Artikel 1 Opdracht en voorwaarden

 1. De opdracht aan Vindbaar Vastgoed geldt als gegeven zodra de opdrachtgever deze schriftelijk of digitaal/elektronisch via email of via de website vindbaarvastgoed.nl heeft verstrekt. Na opdrachtbevestiging is de opdracht door Vindbaar Vastgoed aanvaard.
 2. Tegenover de opdrachtgever geldt uitsluitend Vindbaar Vastgoed als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgeoefend) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Op de in artikel 1 genoemde voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke personen en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Vindbaar Vastgoed zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Vindbaar Vastgoed zijn betrokken.

Artikel 2 Werkzaamheden

 1. De werkzaamheden in de opdracht zijn afhankelijk van wat is overeengekomen.
  In geval van een Funda compleet plaatsing omvat de opdracht de navolgende werkzaamheden:

  • begeleiding door een gediplomeerd professional;
  • het adviseren van een verhuurprijs;
  • advies over de promotie en beoordeling van de door de opdrachtgever gemaakte tekst en foto’s;
  • het verwerken van de pandinformatie, teksten en foto’s van opdrachtgever in een full colour digitale PDF brochure;
  • inzage in de statistieken van Funda;
  • een plaatsing van het object op Funda in Business voor 12 maanden onder de betreffende categorie (kantoorruimte, winkelruimte, bedrijfsruimte, bouwgrond, kavel, etc;
  • de plaatsing van het object op vindbaarvastgoed.nl;
  • het leveren van standaard te huur posters;
  • mogelijkheid tot aanpassen van foto’s, tekst en vraagprijs mits deze aanpassingen naar het oordeel van Vindbaar Vastgoed bevorderend werken;
  • doorsturen van contact en/of bezichtigingsaanvragen per mail of telefonisch;
  • telefonisch advies over onderhandelingen;
  • promotie op social media via LinkedIn en/of Facebook;
  • aanleveren oplever formulier;
  • het aanleveren van een standaard huurovereenkomst (ROZ model).

 

 1. In geval er naast de keuze voor een standaard pakket extra diensten overeengekomen zijn, zullen deze aanvullingen op bovenstaand pakket in een aanvullende opdracht tot dienstverlening worden opgenomen. Vindbaar Vastgoed voert door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgever uit. Vindbaar Vastgoed mag de werkzaamheden, nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder haar verantwoordelijkheid, laten uitvoeren. Om die reden mag Vindbaar Vastgoed de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze andere partij delen. Indien dit het geval is, zal er sprake zijn van een verwerkersovereenkomst.

In geval van uitbreiding van de Basisplaatsing kan de opdracht een of meer van de volgende aanvullende werkzaamheden omvatten:

 • opname van het pand (o.a. algemene controle aangeleverde gegevens );
 • het (laten) maken van foto’s, video, floorplanner, etc.
 • het (laten) maken van tekst voor de brochure;
 • verhuuradvies verkoopmethodiek en/of verkoopstrategie;
 • aanleveren van fullcolour brochures;
 • Google AdWords;
 • Advies bij opstellen specifieke huurovereenkomst;
 • te huur/te koop steigerbord;
 • promolabel Funda (extra opvallen, hoger in de lijst, meer bekijks, elementen belichten);
 • gerichte social media actie op Facebook;
 • plaatsing op Marktplaats of Bedrijfspand.com;
 • online marketingplan;
 • bouwen website.

 

 1. Juridisch, fiscaal en bouwkundig advies maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de opdracht. Vindbaar Vastgoed kan hier wel een andere partij in adviseren.

 

 1. Na advisering door Vindbaar Vastgoed bepaalt de opdrachtgever zelf de te hanteren vraagprijs voor verkoop en/of verhuur.
 2. Het is gebruikelijk in de aanbieding van bedrijfsonroerendgoed om zowel koop- als huurprijzen exclusief BTW op te nemen. Levering van bedrijfsonroerendgoed en verhuur van bedrijfsonroerendgoed is in beginsel vrijgesteld van BTW. Dit kan fiscale gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Gebruikelijk is om in dat geval alsnog te opteren voor een BTW belaste levering of BTW belaste verhuur. Opdrachtgever dient Vindbaar Vastgoed bij aanvang van de opdracht volledig te informeren over de van toepassing zijnde fiscale constructie. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste fiscale constructie en de wijze waarop dit in de presentatie en overeenkomst(en) wordt opgenomen. Vindbaar Vastgoed is nooit aansprakelijk voor eventuele fiscale of financiële schade als gevolg van onjuistheden in de presentatie of overeenkomst(en).

 

 1. In geval van huur is het gebruikelijk servicekosten bij huurder in rekening te brengen voor de door verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten. Opdrachtgever dient Vindbaar Vastgoed bij aanvang van de opdracht volledig te informeren over de van toepassing zijnde servicekosten. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie met betrekking tot servicekosten en de wijze waarop dit in de presentatie en overeenkomst(en) wordt opgenomen. Vindbaar Vastgoed is nooit aansprakelijk voor eventuele fiscale of financiële schade als gevolg van onjuistheden in de presentatie of overeenkomst(en).

 

 1. De ingevolge artikel 2.1 door Vindbaar Vastgoed aan te leveren model overeenkomst zal enkel de daarvoor gebruikelijke bedingen bevatten. Opdrachtgever dient zelf de overeenkomst op te maken en de noodzakelijke aanvullingen toe te voegen zoals overeengekomen met de huurder of koper. Vindbaar Vastgoed is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de door opdrachtgever opgestelde overeenkomst.
 2. Het is Vindbaar Vastgoed toegestaan om de transactiegegevens op te nemen in de databases van onder andere Funda en deze naar eigen inzicht openbaar te publiceren. Hierbij zullen geen persoonsgegevens gebruikt worden.
 3. Andere werkzaamheden dan opgesomd in artikel 2.1 en 2.2 vallen niet onder de door Vindbaar Vastgoed geaccepteerde opdracht.
 4. Indien de opdrachtgever van meer of andere diensten gebruik wenst te maken dan de werkzaamheden omschreven in artikel 2.1 en 2.2, zal hij daartoe zelf een aparte opdracht moeten geven aan Vindbaar Vastgoed of een andere leverancier van deze dienst. Voor diensten die Vindbaar Vastgoed niet zelf verricht, kan Vindbaar Vastgoed de opdrachtgever behulpzaam zijn bij het vinden van een andere leverancier. Vindbaar Vastgoed is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Vindbaar Vastgoed is dan ook nooit aansprakelijk voor (eventuele) door deze leverancier veroorzaakte schade.
 5. De website van Funda in Business biedt steeds meer diensten om verkoop- en verhuuractiviteiten te ondersteunen. Vindbaar Vastgoed streeft er naar om haar bedrijfsvoering zo in te richten dat van zoveel mogelijk van die diensten gebruik kan worden gemaakt. Vindbaar Vastgoed is echter op geen enkel moment verplicht die extra diensten te benutten of te faciliteren.
 6. Vindbaar Vastgoed kan het object, kosteloos en zonder dat opdrachtgever hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om het bedrijfspand en/of het aanbod van Vindbaar Vastgoed onder de aandacht te brengen van potentiële huurders en/of kopers. Dit op een wijze die Vindbaar Vastgoed nuttig of wenselijk acht.
 7. Bij een contactaanvraag krijgt opdrachtgever in eerste instantie exclusiviteit van de lead (tenzij deze op meerdere advertenties heeft gereageerd). Indien Vindbaar Vastgoed naar eigen inzicht een betere optie heeft voor de lead dan kan hij, minimaal 3 dagen na vermelding bij opdrachtgever, de lead gegevens verstrekken aan derden, mits deze hier toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 3 – Verplichtingen en verklaringen van de opdrachtgever

 1. Indien er sprake is van een pandopname is opdrachtgever verplicht aanwezig bij de opname van het object door Vindbaar Vastgoed of een van haar partners. Daarnaast dient de opdrachtgever zich op dat moment te identificeren.
 2. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop en/of verhuur van het object en dat hij, als hij het object niet of met derden in eigendom heeft en/of hij eigenaar van het object is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die het object in gebruik heeft, over volmachten beschikt om voornoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koop- of huurovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten aan te tonen als Vindbaar Vastgoed daarom vraagt, bij gebreke waarvan Vindbaar Vastgoed haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst van opdracht mag opschorten of beëindigen.
 3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is daarom verplicht (potentiële) kopers en/of huurders en Vindbaar Vastgoed te informeren over de juridische status, bijzonderheden, (bouwkundige) kwaliteit en eventuele gebreken van het object. De opdrachtgever is voorts verplicht om alle overige informatie te verstrekken waarover de opdrachtgever beschikt en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze voor een goede beeldvorming van de koper of huurder over het object van belang is. De opdrachtgever realiseert zich dat hij moet voorkomen dat de koper of huurder een onjuiste voorstelling van zaken krijgt.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Vindbaar Vastgoed van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het tekortschieten van de opdrachtgever in zijn verplichting als omschreven in artikel 3.3. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Vindbaar Vastgoed van alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Vindbaar Vastgoed zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 5. Als opdrachtgever zelf de foto’s, oppervlaktes, kenmerken en verkooptekst van het object aanlevert, zal Vindbaar Vastgoed deze in de marketingmiddelen plaatsen. Voordat deze worden gepubliceerd heeft de opdrachtgever de plicht om alle uitingen met betrekking tot het object zelf te controleren, deze zo nodig aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan Vindbaar Vastgoed.
 6. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij foto’s en teksten aanlevert die vrij zijn van auteursrechten danwel deze aanlevert met toestemming van de rechtmatige eigenaar. Vindbaar Vastgoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s en teksten die auteursrecht hebben. Wanneer Vindbaar Vastgoed hier toch op wordt aangesproken, zal de opdrachtgever gevraagd worden dit op zich te nemen en zich te verantwoorden.
 7. Vindbaar Vastgoed behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of teksten te weigeren als deze naar het oordeel van Vindbaar Vastgoed belemmerend kunnen werken of naar het oordeel van Vindbaar Vastgoed aanstootgevend, schokkend of niet gerelateerd zijn aan het object. Daarnaast is Vindbaar Vastgoed gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging foto’s of teksten aan te vullen of te verwijderen indien dit naar haar oordeel nodig is voor een goede en snelle verkoop en/of verhuur.
 8. Bij de vervulling van haar opdracht gaat Vindbaar Vastgoed uit van de informatie die zij van de opdrachtgever verkrijgt. De opdrachtgever dient alle door hem aan Vindbaar Vastgoed verstrekte gegevens (waaronder zijn eigen contactgegevens) en informatie steeds up-to-date te houden. Nieuwe relevante informatie moet steeds direct aan Vindbaar Vastgoed worden doorgegeven. Vindbaar Vastgoed mag de aan haar verstrekte (contact)gegevens en overige informatie als juist blijven beschouwen tot de opdrachtgever haar schriftelijk of per e-mail nieuwe (contact)gegevens of informatie heeft meegedeeld.
 9. De opdrachtgever mag leads die reageren op het betreffende object uit de opdracht uitsluitend als huurder contracteren voor dit object. Wanneer zij deze lead doorsturen naar een andere broker, danwel klant, danwel een ander eigen object is opdrachtgever Vindbaar Vastgoed een fee verschuldigd gelijk aan 10% van de jaarhuur van deze overeenkomst.

Artikel 4 – Duur en einde van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan vanaf het moment van tekenen van de offerte, danwel door schriftelijk of via email een bevestiging van opdracht te sturen.
 2. Als u koopt op afstand, heeft u een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Uw bedenktijd gaat in op de dag nadat u uw diensten bij ons heeft besteld middels tekenen van de offerte, schriftelijk of via email. Wilt u binnen deze bedenktijd de opdracht annuleren, dan wordt u verzocht dit schriftelijk of via email te doen. Omdat Vindbaar Vastgoed direct overgaat tot uitvoer van de opdracht, worden de reeds gemaakte kosten voor deze dienst wel in rekening gebracht. Opdrachtgever dient in dat geval wel de kosten voor plaatsing op Funda in Business en andere gemaakte kosten te voldoen.
 3. De plaatsing op Funda in business zal immer tot en met 12 maanden na plaatsingsdatum ingaan. Na het verstrijken van de genoemde periode, zal Vindbaar Vastgoed (ieder jaar) contact opnemen of een verlenging met een jaar gewenst is. Indien dit niet het geval is zal de opdracht aan het einde van het jaarcontract aflopen.
 4. Ieder der partijen kan de lopende overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen. Dit dient schriftelijk of via email te gebeuren. De bestelde diensten zullen dan zo spoedig mogelijk worden beëindigd.
 5. Vindbaar Vastgoed is gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzegging tenzij de wet dat vereist, indien de opdrachtgever:
  • niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Vindbaar Vastgoed voldoet;
  • als de door opdrachtgever gehanteerde vraagprijs naar oordeel van Vindbaar Vastgoed niet marktconform is;
  • aanvragen tot bezichtiging niet opvolgt;
  • vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt;
  • door Vindbaar Vastgoed gevraagde stukken niet of niet tijdig aanlevert;
  • geen opvolging geeft aan tips en adviezen van Vindbaar Vastgoed;
  • leads voor het betreffende pand doorstuurt naar andere objecten en/of brokers en hier fee voor ontvangt;
  • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag gelegd wordt op goederen van de opdrachtgever;
  • komt te overlijden.

 

 1. In alle andere gevallen, ook in geval van teruggave van de opdracht, is de opdrachtgever aan Vindbaar Vastgoed de in artikel 5 omschreven bedragen volledig verschuldigd.

Artikel 5 – Vast bedrag en extra kosten

 1. Als tegenprestatie voor de door Vindbaar Vastgoed voor de opdrachtgever te vervullen opdracht, is de opdrachtgever aan Vindbaar Vastgoed een vast bedrag van € 875,– verschuldigd in geval van jaarcontract Funda compleet. Dit bedrag is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting.
 2. Wanneer een ander bedrag is overeengekomen dan genoemd in artikel 5.1 dient dit in de opdracht tot dienstverlening te zijn opgenomen.
 3. Indien er is afgesproken dat er plaatsingskosten en succesvol verhuurkosten worden gerekend, staat er in de aanbieding beschreven dat er immer kosten bij succesvol verhuur zullen worden betaald, ongeacht of de contactaanvraag via ons is gekomen.
 4. Indien er sprake is van een bedrijfsverzamelgebouw, wordt er, naast het vaste tarief van € 875,- , ook een bedrag gerekend per verhuurde unit. Afspraken hierover zijn in de opdracht tot dienstverlening opgenomen.
 5. In geval er aanvullende diensten zijn overeengekomen met een eigen tarief afwijkend van artikel 5.1 dient dit in de opdracht tot dienstverlening te zijn opgenomen.
 6. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door hem aan Vindbaar Vastgoed verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
 7. Het in artikel 5.1 omschreven vaste bedrag omvat de publiciteitskosten (zoals -maar niet uitputtend- plaatsing op Vindbaar Vastgoed en Funda in Business, raamposters en brochures) voor het eerste jaar na de datum waarop de opdracht is verleend. Dit met uitzondering van de belastingen, kosten of leges zoals genoemd in artikel 5.5. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag aan publiciteitskosten verschuldigd ad € 450,– in geval van Funda compleet. Deze bedragen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 8. Eventuele precariobelasting en/of andere belastingen, kosten of leges die de overheidsinstanties in rekening brengen in verband met de verkoop en/of verhuur van het object, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De daarmee gemoeide bedragen zijn niet inbegrepen in het door de opdrachtgever aan Vindbaar Vastgoed te betalen vaste bedrag zoals genoemd in artikel 5.1.
 9. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de opdrachtgever de kosten voor extra diensten, die Vindbaar Vastgoed ten behoeve van de opdrachtgever verricht. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst en/of het maken van extra kosten aan Vindbaar Vastgoed indien door de opdrachtgever via de website van Vindbaar Vastgoed of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven.
 10. Onverminderd het in artikel 5.6 gestelde, is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort aan Vindbaar Vastgoed de vergoeding voor de verrichtte extra diensten en/of de gemaakte extra kosten verschuldigd.
 11. Het bepaalde in artikel 5.7 is van overeenkomstige toepassing in het geval dat de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
 12. Er is nimmer recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan, ook niet in geval een opdrachtgever overlijdt en ook niet in geval van surseance of faillissement.
 13. Indien de opdrachtgever Vindbaar Vastgoed opdracht geeft tot het verkopen van een andere onroerende zaak dan bedrijfspand waarvan het gebruiksrecht ziet op bedrijfsmatig gebruik, gelden de in deze algemene voorwaarden opgenomen aanvullende afspraken onverkort. In dat geval is de opdrachtgever, naast het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag en eventuele extra kosten als omschreven in de artikelen 5.4, 5.5 en 5.6, een extra bedrag verschuldigd waarvan de hoogte in verhouding staat tot de extra werkzaamheden die Vindbaar Vastgoed moet verrichten. Vindbaar Vastgoed doet opgave van deze extra kosten aan de opdrachtgever waarna de opdrachtgever deze aan Vindbaar Vastgoed voldoet. Onder de hiervoor genoemde term “andere onroerende zaak” vallen onder andere combinatiepanden waaraan ook een andere functie is gegeven zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een woonwinkelpand, een praktijkwoning of een atelierwoning.
 14. Het in artikel 5.1 genoemde bedrag is opeisbaar indien en zodra de opdracht via email of de website is gegeven. Dit betekent onder meer dat indien de opdrachtgever bij het geven van de opdracht een onjuiste opgave heeft gedaan en het object hierdoor niet binnen het concept van Vindbaar Vastgoed verkocht of verhuurd kan worden, het vaste bedrag als bedoeld in artikel 5.1 verschuldigd is. Dit geldt eveneens ten aanzien van gemaakte bijkomende kosten.
 15. Het in artikel 5.1 genoemde vaste bedrag en eventuele bijkomende kosten zullen steeds door middel van een door Vindbaar Vastgoed opgestelde factuur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever zal deze binnen de in die factuur opgenomen betalingstermijn en op de daarin voorgeschreven wijze voldoen. Indien betaling van een factuur niet tijdig plaatsvindt, heeft Vindbaar Vastgoed het recht de opdracht terug te geven en/of de publicaties in te trekken. De betalingsverplichting is niet afhankelijk van de verkoop of verhuur van het object.

 

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van Vindbaar Vastgoed is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Vindbaar Vastgoed wordt uitbetaald. Vindbaar Vastgoed heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten onder de daarvoor gebruikelijke bedingen en met een maximale dekking van € 500.000,– per aanspraak en een maximum van € 1.000.000,– per jaar.
 2. Iedere aanspraak op Vindbaar Vastgoed wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de opdrachtgever daarmee bekend is geworden schriftelijk of per e-mail aan Vindbaar Vastgoed worden gemeld.
 3. Iedere aanspraak op Vindbaar Vastgoed wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn.
 4. Vindbaar Vastgoed is steeds bevoegd eventuele schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Vindbaar Vastgoed voor aanspraken van derden te zake schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Vindbaar Vastgoed uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Vindbaar Vastgoed daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.
 6. Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden en de overige bepalingen die onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht tussen Vindbaar Vastgoed en haar opdrachtgever, zijn tevens gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders van Vindbaar Vastgoed en alle personen die voor Vindbaar Vastgoed werkzaam zijn of waren in welke hoedanigheid ook.
 7. Vindbaar Vastgoed is nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door derden die door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
 8. Vindbaar Vastgoed maakt bij haar dienstverlening gebruik van elektronische middelen zoals, maar niet uitsluitend, e-mail, andere middelen van dataverkeer en een interactieve webapplicatie. Partijen erkennen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Vindbaar Vastgoed is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Vindbaar Vastgoed. Zowel Vindbaar Vastgoed als de opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van de verwezenlijking van voornoemde risico’s. Zonder uitputtend te zijn dient de opdrachtgever daarbij te denken aan het op juiste wijze gebruiken van zijn computer en de daarop ingestelde spamfilter en overige programma’s.
 9. Vindbaar Vastgoed is niet aansprakelijk voor een onjuiste of geen vermelding van het object en het presentatiemateriaal van het object op andere internetsites dan de in artikel 2.1.
 10. Vindbaar Vastgoed stuurt contactaanvragen direct door naar haar opdrachtgever. Vervolgcontact verloopt vervolgens tussen lead en opdrachtgever. Vindbaar Vastgoed geeft voornamelijk online of telefonisch advies m.b.t. de opdracht. Om die reden kan Vindbaar Vastgoed niet verantwoordelijk worden gehouden voor een huurderscheck.

Het advies van Vindbaar Vastgoed is dan ook:

 • Vraag originele KVK– uittreksels op van de onderneming;
 • Check of de persoon die wil huren wel rechtshandelingen mag verrichten en namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan;
 • Doe alleen zaken met de huurder en niet met tussenpersonen of stromannen;
 • Laat huurders zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en maak zelf de kopie;
 • Controleer het identiteitsbewijs op echtheid via de Dutch ID app;
 • Controleer of de foto overeenkomt met de huurder;
 • Controleer of degene die de huurovereenkomst dezelfde persoon is die de sleutel in ontvangst neemt;
 • Controleer of het BSN- nummer en het rekeningnummer op alle documenten hetzelfde zijn;
 • Google de huurder, het bedrijf en de personen erachter;
 • Zoek het bedrijf en de personen erachter ook op via Social Media;
 • Check het Centraal Insolventieregister.

Artikel 7 – Voorrangsregel

 1. Tenzij later, uitdrukkelijk en schriftelijk anders blijkt, geldt in geval van tegenstrijdigheid de volgende rangorde:
 • De artikelen uit de overeenkomst van opdracht;
 • De eventuele bijlage(n) bij de overeenkomst;
 • De Algemene Voorwaarden van Vindbaar Vastgoed;
 • De wettelijke afwijkende aanvullende bepalingen ter zake de overeenkomst van opdracht;
 • Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Aanpassing voorwaarden

 1. Vindbaar Vastgoed is gerechtigd om haar “ Algemene Voorwaarden Vindbaar Vastgoed B.V. “  op elk door haar gewenst moment te wijzigen.
 2. Indien Vindbaar Vastgoed een wijziging als bedoeld in artikel 8.1 doorvoert, is zij verplicht de opdrachtgever daarover te informeren.
 3. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wil accepteren, heeft hij het recht de opdracht in te trekken. Doet hij dat niet binnen twee maanden nadat de in artikel 8.1 genoemde wijziging aan hem is meegedeeld, dan zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden Vindbaar Vastgoed van toepassing op de overeengekomen opdracht met ingang van de datum waarop voornoemde wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.

 

 

Privacy policy Vindbaar Vastgoed B.V.

 

Persoonsgegevens algemeen

Vindbaar Vastgoed doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Vindbaar Vastgoed zal daarom persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar de gegevens voor zijn verstrekt. Afhankelijk van het doel kan er gevraagd worden naar: naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, legitimatiebewijs.

Vindbaar Vastgoed houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.                                                                                                                                           Vindbaar Vastgoed zal om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens.

Vindbaar Vastgoed  bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bijvoorbeeld zolang als een overeengekomen huurtermijn of online marketing opdracht.

Vindbaar Vastgoed zorgt dat verstrekte gegevens in een beveiligde online omgeving worden opgeslagen d.m.v. wachtwoorden, een virusscanner en beveiligde internetverbinding.

Vindbaar Vastgoed wijst u op uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking hiervan of de toestemming intrekken. Ook heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Voor dit laatste kunnen wij uiteraard om legitimatie vragen. U kunt dit eenvoudig aanvragen via onderstaand emailadres.

Vindbaar Vastgoed neemt uw klacht over persoonsgegevensverwerking serieus. Komt u er toch niet uit met ons, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies website                                                                                                                                                                            

Vindbaar Vastgoed verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.

Vindbaar Vastgoed houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt door bijvoorbeeld een brochure te downloaden.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De bezoeker van de website beslist vooraf of hij akkoord is met het gebruik van deze cookies. Deze toestemming kan achteraf eenvoudig ingetrokken worden d.m.v. een opt-out knop op de pagina.

Gegevens van klanten

De Privacy policy voor klanten is een aanvulling op het algemene deel en dat voor cookies website en geldt voor iedereen die een opdracht plaatst bij Vindbaar Vastgoed B.V.

 

 1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
  Vindbaar Vastgoed kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de opdracht.
  1b Het sturen van één of meerdere mails of telefonisch contact die betrekking hebben op de opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, het in contact brengen met geïnteresseerden.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Vindbaar Vastgoed denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle uitvoering van de opdracht van de klant.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de klant aan Vindbaar Vastgoed zijn verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Wanneer er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting en er een incassobureau wordt ingeschakeld.

2c Wanneer de klant geen contact opneemt met een geïnteresseerde huurder of koper. Dan zullen wij het telefoonnummer van de klant aan deze derde persoon verstrekken.

 

Gegevens van personen die voortkomen uit een contactaanvraag of zoekopdracht

De Privacy policy voor deze personen is een aanvulling op het algemene deel, cookies website en gegevens van klanten en geldt voor iedereen die een contactaanvraag doet voor een object op Funda in business of zelf een zoekopdracht plaatst bij Vindbaar Vastgoed B.V.

 

 1. Gegevens die door deze persoon verstrekt worden
  Vindbaar Vastgoed kan de gegevens die door deze persoon verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van deze contactaanvraag en deze contactgegevens doorgeven aan de betreffende klant. De persoon die de contactaanvraag doet, krijgt van ons een mail met onze privacy policy.
  1b Het contact per telefoon of email dat betrekking heeft op de contactaanvraag, zoals, maar niet beperkt tot, het navragen van het resultaat van het contact en/of de bezichtiging.
  1c Het kosteloos aanmaken en uitzetten van een nieuwe (zoek) opdracht, met specifieke toestemming van deze persoon d.m.v. een reply op onze verzonden mail met privacy policy in bijlage.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door deze persoon aan Vindbaar Vastgoed zijn verstrekt, zullen niet aan derden worden doorgegeven. Met uitzondering van:
  2a Deze contactgegevens worden wel gedeeld met personen/bedrijven om de nieuwe (zoek) opdracht uit te zetten, met specifieke toestemming van deze persoon d.m.v. een reply op onze verzonden mail met privacy policy in bijlage.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Disclaimer Vindbaar Vastgoed B.V.

Vindbaar Vastgoed besteedt veel zorg aan de website, ondanks dat kan Vindbaar Vastgoed niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Bij een eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid kan Vindbaar Vastgoed dan ook niet aansprakelijkheid worden gesteld.

Vindbaar Vastgoed verstrekt op haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Vindbaar Vastgoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het functioneren van deze website.

Hoewel Vindbaar Vastgoed er alles aan doet om misbruik van deze website te voorkomen, aanvaard zij geen aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Vindbaar Vastgoed is uiterst selectief betreffende de sites waarnaar zij verwijst. Vindbaar Vastgoed kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, en voor de inhoud daarvan.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Vindbaar Vastgoed geeft geen toestemming de inhoud van de website te kopiëren, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.